කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කර්මාන්තශාලා ඡායාරූපය

පිළිගැනීම

කාර්යාල

නිෂ්පාදන රේඛාව

නිෂ්පාදනය

ගියර් උපකරණ

ගියර් උපකරණ

U-හැඩැති නිෂ්පාදන ඒකකය

ගබඩාව

ගබඩාව

අමු ද්රව්ය ගබඩාව

ඇසුරුම් කිරීම

ප්රවාහන

කණ්ඩායම් ඡායාරූපය

ප්රදර්ශනය ඡායාරූපය

2018 ජර්මනියේ Valve World Exhibition

ඩුබායි එක්ස්පෝ 2018

වියට්නාම ජල ප්‍රදර්ශනය 2018

වියට්නාම් ජල ප්‍රදර්ශනය 2022

තායිලන්ත ජල ප්‍රදර්ශනය 2019

තායිලන්ත ජල ප්‍රදර්ශනය 2022